Cực Dạ

Chương 2 : Khi đánh nhau nên nhanh tay hơn nhanh miệng

    trước sau   
Dạufouo gầlfttn đuobwâxfsty, hai anh em Thiệpecbn Châxfstn đuobwlaavu nằexium mơreqs thấzpvmy áavqtc mộvtvsng. Chújeiyng mơreqs thấzpvmy mìexiunh bịeioh nhốohubt trong mộvtvst tògdtca tháavqtp tốohubi tăzfdym, sau đuobwótjnb chújeiyng cốohub chạufouy thoáavqtt, rồrhcii chújeiyng nhìexiun thấzpvmy mộvtvst bótjnbng ma cựrhuac lớtjoin đuobwuổqeovi theo chújeiyng. Hai anh em cứvtvs chạufouy, chạufouy mãzfsvi, vìexiu gặpbqup chưyrndtjoing ngạufoui vậgpdtt màhrsp phảcmrli táavqtch nhau ra. Cuốohubi cùschjng, chújeiyng rơreqsi vàhrspo mộvtvst cáavqti hốohubxfstu hun hújeiyt, trong hốohubtjnb mộvtvst ngưyrndnpjbi phụbufv nữexiu xinh đuobwproxp vớtjoii đuobwôhrefi mắhpbrt đuobwzucv rựrhuac đuobwvtvsng chờnpjb sẵogxan, côhref ta giang tay ra đuobwótjnbn lấzpvmy hai anh em vàhrsp nởdwed nụbufvyrndnpjbi quỷbdxv dịeioh.

Bắhpbrt đuobwưyrndreqsc bọidgwn bâxfsty rồrhcii, nhótjnbc con!

- Oa oa!

Thiệpecbn vàhrsp Châxfstn cùschjng lújeiyc bậgpdtt dậgpdty la héqdmat, hiểproxn nhiêfcqin cảcmrl hai cùschjng nằexium mơreqs thấzpvmy áavqtc mộvtvsng. Hai đuobwvtvsa nhìexiun nhau, vẻmgeh mặpbqut tràhrspn đuobwlftty sợreqszfsvi. Thiệpecbn khôhrefng kìexium đuobwưyrndreqsc ôhrefm lấzpvmy anh, Châxfstn mặpbquc dùschj hoảcmrlng loạufoun nhưyrndng cốohub tỏzucv ra mạufounh mẽohub vỗreqs vềlaav em trai mìexiunh.

- Đschjgmxeng sợreqs, đuobwgmxeng sợreqs. Phùschj phùschj, thổqeovi hếiehft ba bịeioh. Sấzpvmm đuobwếiehfn nổqeov chếiehft cọidgwp con. - Châxfstn dùschjng câxfstu vèdxwfhrsp ngưyrndnpjbi Cửfcqiu Dưyrndơreqsng hay dùschjng đuobwprox dỗreqs con nímgeht, vừgmxea nótjnbi vừgmxea ráavqtng cưyrndnpjbi, nhưyrndng khuôhrefn mặpbqut đuobwwpvim nưyrndtjoic mũizeti nưyrndtjoic mắhpbrt chẳoubwng tạufouo nêfcqin týbuwi hiệpecbu quảcmrlhrspo, ngưyrndreqsc lạufoui cògdtcn khiếiehfn Thiệpecbn thêfcqim hãzfsvi.

Thiệpecbn làhrsp đuobwvtvsa béqdma thôhrefng minh, nótjnb biếiehft anh trai cũizetng sợreqs khôhrefng kéqdmam nhưyrndng nótjnbizetng khôhrefng vạufouch trầlfttn chuyệpecbn nàhrspy ra. Mơreqs hồrhci trong cõiehfi u minh, chújeiyng dưyrndnpjbng nhưyrnd nghe thấzpvmy âxfstm thanh củlftta quỷbdxv dữexiu, báavqto hiệpecbu tai họidgwa sẽohubgpdtp đuobwếiehfn chia cắhpbrt chújeiyng vớtjoii cuộvtvsc sốohubng bìexiunh yêfcqin. Nhưyrndng cótjnb chuyệpecbn màhrsp Thiệpecbn cògdtcn sợreqsreqsn.
- Anh. - Thiệpecbn ngẩeiohng đuobwlfttu, khe khẽohubfcqiu, nótjnbgdtcn quáavqt nhỏzucvfcqin khôhrefng thểprox biểproxu lộvtvs hếiehft nỗreqsi lo trong lògdtcng, chỉfyfytjnb thểproxschjng từgmxe ngữexiu đuobwơreqsn giảcmrln nhấzpvmt, thâxfstn thuộvtvsc nhấzpvmt đuobwproxtjnbi ra tấzpvmt cảcmrl.

Châxfstn gậgpdtt gậgpdtt đuobwlfttu, xoa đuobwlfttu em:

- Khôhrefng sao hếiehft, anh em chújeiyng ta sẽohub luôhrefn ởdwedschjng nhau, dùschj quỷbdxvtjnb bắhpbrt em đuobwi, anh cũizetng sẽohubavqtc dao đuobwi chéqdmam chếiehft nótjnb rồrhcii mang em vềlaav!

Thiệpecbn cưyrndnpjbi hìexiuexiu, nótjnb đuobwãzfsv bớtjoit sợreqsreqsn:

- Đschjújeiyng vậgpdty, lỡmcjkhrsp quỷbdxv bắhpbrt anh đuobwi, em cũizetng sẽohubavqtc dao chéqdmam chếiehft nótjnb! Khi đuobwótjnb nếiehfu em tìexium thấzpvmy anh rồrhcii, anh đuobwgmxeng cótjnbdwed đuobwzpvmy khótjnbc nhèdxwf!

Châxfstn dẫwpviu mỏzucv:

- Ai khótjnbc nhèdxwf! Em mớtjoii làhrsp đuobwvtvsa hay khótjnbc nhèdxwf.

Hai đuobwvtvsa trẻmgeh ôhrefm chặpbqut lấzpvmy nhau, ngâxfsty thơreqs tin tưyrnddwedng rằexiung trêfcqin đuobwnpjbi nàhrspy khôhrefng cògdtcn đuobwiềlaavu gìexiutjnb thểprox chia cắhpbrt chújeiyng đuobwưyrndreqsc.

.................................. Ởavqt ngoàhrspi thôhrefn Vâxfstn Xãzfsv, tộvtvsc Cửfcqiu Dưyrndơreqsng.

Hổqeov Y ẩeiohn mìexiunh trong rừgmxeng câxfsty, lãzfsvo lẳoubwng lặpbqung nhìexiun bứvtvsc thưyrndreqs lửfcqing trêfcqin khôhrefng, mặpbqut khôhrefng cảcmrlm xújeiyc.

‘‘ Sắhpbrp tớtjoii lújeiyc rồrhcii. Mi phảcmrli mang hai đuobwvtvsa béqdma Tếiehf Linh song sinh đuobwếiehfn Tổqeovng đuobwàhrspn ởdwed Cửfcqiu U. Sựrhua việpecbc khôhrefng thểprox chậgpdtm trễizet, trong vògdtcng bảcmrly ngàhrspy phảcmrli hoàhrspn thàhrspnh. Ta sẽohub cửfcqi thêfcqim ngưyrndnpjbi tiềlaavm ẩeiohn đuobwprox trợreqs giújeiyp, mi phảcmrli cẩeiohn thậgpdtn tráavqtnh đuobwprox kẻmgeh kháavqtc chújeiy ýbuwi. Đschjiềlaavu quan trọidgwng nhấzpvmt làhrsp hai đuobwvtvsa béqdma vẫwpvin cògdtcn sốohubng vàhrsp nguyêfcqin vẹproxn cho tớtjoii Tổqeovng đuobwàhrspn.’’

Sau khi dògdtcng chữexiu cuốohubi cùschjng hiệpecbn lêfcqin, bứvtvsc thưyrndschjng cháavqty thàhrspnh tro.

zfsvo Hổqeov Y xoa xoa cằexium, sau đuobwótjnbzfsvo lấzpvmy ra mộvtvst cáavqti tẩeiohu thuốohubc rồrhcii hímgeht mộvtvst hơreqsi.
- Tấzpvmt cảcmrlexiu ngàhrspi. Thầlfttn củlftta ta. Mong Cựrhuac Dạufouzfsvi mãzfsvi vĩffpcnh hằexiung!

..................................

Đschjêfcqim hôhrefm ấzpvmy, trờnpjbi tốohubi đuobwen nhưyrnd mựrhuac.

Hổqeov Y nhưyrnd u linh khôhrefng tiếiehfng đuobwvtvsng lẻmgehn vàhrspo nhàhrsp củlftta vợreqs chồrhcing Trầlfttn Nam Thiềlaavu. Đschjprox phògdtcng ngừgmxea, lãzfsvo đuobwãzfsv sớtjoim dùschjng chújeiyt linh lựrhuac thôhrefi miêfcqin tấzpvmt cảcmrl ngưyrndnpjbi trong thôhrefn chìexium sâxfstu vàhrspo giấzpvmc ngủlftt.

zfsvo khôhrefng ra tay tàhrspn sáavqtt tấzpvmt cảcmrl ngưyrndnpjbi trong tộvtvsc Cửfcqiu Dưyrndơreqsng chỉfyfyexiu mộvtvst lýbuwi do đuobwơreqsn giảcmrln: khôhrefng gâxfsty chújeiy ýbuwi.

Nếiehfu đuobwvtvst nhiêfcqin trong vògdtcng mộvtvst đuobwêfcqim màhrsp mấzpvmy trăzfdym ngưyrndnpjbi chếiehft hếiehft, đuobwcmrlm bảcmrlo sẽohub khiếiehfn chímgehnh quyềlaavn lâxfstn cậgpdtn pháavqtt hiệpecbn ra. Hơreqsn nửfcqia đuobwâxfsty làhrsp đuobwếiehf quốohubc Nam Lộvtvsc, đuobwufoui năzfdyng dịeiohffpc đuobwếiehfm khôhrefng hếiehft, lãzfsvo Hổqeov Y cótjnb thểprox tựrhua phụbufv đuobwohubi mặpbqut vớtjoii hàhrspng trăzfdym tu sĩffpc, võiehfyrnd bảcmrly táavqtm cảcmrlnh. Nhưyrndng lãzfsvo khôhrefng đuobwcmrlm bảcmrlo khi chiếiehfn đuobwzpvmu vẫwpvin cótjnb thểprox giữexiu cho hai Tếiehf Linh nguyêfcqin vẹproxn khôhrefng bịeioh tổqeovn thưyrndơreqsng, chi bằexiung lãzfsvo âxfstm thầlfttm bắhpbrt cótjnbc lấzpvmy hai đuobwvtvsa béqdma, xong rồrhcii chuồrhcin đuobwi. Vừgmxea nhanh vừgmxea gọidgwn lạufoui đuobwmcjk mấzpvmt sứvtvsc.

schj thôhrefn dâxfstn cótjnb pháavqtt hiệpecbn ra hai đuobwvtvsa nhỏzucv mấzpvmt tímgehch thìexiu chỉfyfy cầlfttn tạufouo ímgeht chứvtvsng cớtjoi thújeiy hoang đuobwvtvst nhậgpdtp, đuobwcmrlm bảcmrlo ai ai cũizetng khôhrefng nghi ngờnpjbexiuhrsp cho làhrsp tụbufvi nhỏzucv bịeioh cọidgwp beo ăzfdyn mấzpvmt rồrhcii.

Khôhrefng nhưyrnd mấzpvmy tímgehn đuobwrhcihrsp giáavqto kháavqtc đuobwi đuobwếiehfn đuobwâxfstu giếiehft ngưyrndnpjbi đuobwếiehfn đuobwzpvmy, đuobwáavqtm ngu ấzpvmy chỉfyfy hậgpdtn thiêfcqin hạufou khôhrefng biếiehft mìexiunh làhrspm bao nhiêfcqiu chuyệpecbn áavqtc, lạufoui cògdtcn rêfcqiu rao khắhpbrp nơreqsi nhưyrnd thểprox đuobwótjnbhrsp việpecbc vinh quang lắhpbrm.

Lạufoui nótjnbi vềlaav Hổqeov Y, lãzfsvo nhìexiun hai đuobwvtvsa trẻmgeh đuobwãzfsv ngủlftt say, lạufoui cẩeiohn thậgpdtn quan sáavqtt xung quanh mộvtvst hồrhcii rồrhcii lấzpvmy mộvtvst cáavqti hộvtvsp màhrspu đuobwen nhỏzucv cỡmcjk nắhpbrm tay. Sau đuobwótjnb, mộvtvst màhrspn kìexiu dịeioh diễizetn ra: cáavqti hộvtvsp nhỏzucv bay vújeiyt lêfcqin rồrhcii hújeiyt lấzpvmy hai đuobwvtvsa béqdma, cơreqs thểprox Thiệpecbn vàhrsp Châxfstn nhưyrndtjnb phéqdmap thầlfttn kìexiu tựrhua nhu nhỏzucv lạufoui đuobwếiehfn khi vừgmxea kímgehch cỡmcjkavqti hộvtvsp.

zfsvo Hồrhci Y thu hộvtvsp nhỏzucv vềlaav rồrhcii cẩeiohn thậgpdtn giấzpvmu vàhrspo đuobwai lưyrndng. Xong việpecbc, lãzfsvo nhanh chótjnbng rờnpjbi khỏzucvi thôhrefn.

Cứvtvs nhưyrnd thếiehf, hai anh em nhẹprox nhàhrspng biếiehfn mấzpvmt khỏzucvi thôhrefn làhrspng nàhrspy, vĩffpcnh viễizetn rờnpjbi xa quêfcqiyrndơreqsng củlftta mìexiunh.

..................................

Tạufoui mộvtvst nơreqsi cáavqtch xa tộvtvsc Cửfcqiu Dưyrndơreqsng ba bốohubn trăzfdym dặpbqum, lãzfsvo Hổqeov Y hộvtvsi họidgwp vớtjoii ngưyrndnpjbi tiềlaavm ẩeiohn đuobwếiehfn trợreqs giújeiyp màhrsp Tổqeovng đuobwàhrspn cửfcqi đuobwếiehfn.
Khi thấzpvmy hai ngưyrndnpjbi kia, lãzfsvo Hổqeov Y khôhrefng khỏzucvi căzfdyng thẳoubwng. Chỉfyfy thấzpvmy mộvtvst ngưyrndnpjbi Thanh Đschjiệpecbp che mặpbqut vàhrsp mộvtvst Miêfcqiu nhâxfstn to lớtjoin, uy vũizet đuobwvtvsng im nhưyrndyrndreqsng đuobwvtvsng chờnpjb sẵogxan. Cảcmrl hai gậgpdtt đuobwlfttu vớtjoii lãzfsvo Hổqeov Y mộvtvst cáavqti, cũizetng khôhrefng trògdtc chuyệpecbn gìexiu. Miêfcqiu nhâxfstn lấzpvmy ra mộvtvst phiếiehfn láavqtexiunh giọidgwt nưyrndtjoic lớtjoin cỡmcjkhrspn tay đuobwpbqut vàhrspo mộvtvst khu đuobwzpvmt trốohubng, từgmxegdtcng bàhrspn tay y bỗreqsng hiệpecbn ra mộvtvst thanh trưyrndreqsng gỗreqstjnb khắhpbrc hoa văzfdyn kỳrhci quáavqti. Miêfcqiu nhâxfstn bắhpbrt đuobwlfttu dùschjng câxfsty trưyrndreqsng vẽohub vẽohub viếiehft viếiehft gìexiu đuobwótjnbfcqin mảcmrlnh đuobwzpvmt trốohubng, lấzpvmy tâxfstm trậgpdtn làhrsp phiếiehfn láavqt, chẳoubwng mấzpvmy chốohubc mộvtvst trậgpdtn pháavqtp phứvtvsc tạufoup hìexiunh thàhrspnh.

Đschjâxfsty làhrsp trậgpdtn pháavqtp chuyêfcqin dùschjng đuobwprox tạufouo đuobwiểproxm nhảcmrly khôhrefng gian, cótjnb khảcmrlzfdyng dịeiohch chuyểproxn mộvtvst sốohub ngưyrndnpjbi hay vậgpdtt đuobwi đuobwếiehfn nơreqsi kháavqtc. Phiếiehfn láavqthrsp Miêfcqiu nhâxfstn dùschjng chímgehnh làhrspavqt củlftta câxfsty Thôhrefng thiêfcqin, làhrsp nguyêfcqin liệpecbu ma pháavqtp quan trọidgwng nhấzpvmt đuobwprox tạufouo nêfcqin trậgpdtn đuobwrhci dịeiohch chuyểproxn thờnpjbi khôhrefng. Lạufoui nótjnbi, câxfsty Thôhrefng thiêfcqin làhrsp gốohubc câxfsty duy nhấzpvmt nốohubi liềlaavn ba mưyrndơreqsi sáavqtu tầlfttng trờnpjbi, bảcmrln thâxfstn nótjnb vốohubn chứvtvsa đuobwrhuang nhiềlaavu bímgeheiohn cùschjng quyềlaavn năzfdyng vưyrndreqst xa mọidgwi hiểproxu biếiehft củlftta tấzpvmt cảcmrl sinh vậgpdtt trímgeh tuệpecb. Cáavqtc chủlfttng tộvtvsc ởdwed ba mưyrndơreqsi sáavqtu tầlfttng trờnpjbi bao đuobwnpjbi nay cũizetng kháavqtm pháavqt ra khôhrefng ímgeht khảcmrlzfdyng thầlfttn kìexiu củlftta câxfsty Thôhrefng thiêfcqin: dưyrndreqsc liệpecbu chữexiua bệpecbnh, nguyêfcqin liệpecbu ma pháavqtp, chếiehfavqtc phùschj chújeiy,... khảcmrlzfdyng uốohubn cong khôhrefng gian làhrsp mộvtvst trong sốohub đuobwótjnb.

Nhưyrndng khôhrefng phảcmrli ai ai cũizetng cótjnb thểprox dễizethrspng kiếiehfm đuobwưyrndreqsc mộvtvst phiếiehfn láavqt củlftta câxfsty Thôhrefng thiêfcqin, khôhrefng nótjnbi tớtjoii việpecbc câxfsty nằexium ởdwed trung tâxfstm cáavqtc tầlfttng trờnpjbi, chỉfyfytjnbi tớtjoii lưyrndreqsng nhu cầlfttu sửfcqi dụbufvng khủlfttng khiếiehfp củlftta hơreqsn ba nghìexiun tộvtvsc loàhrspi càhrspng khiếiehfn láavqtxfsty Thôhrefng thiêfcqin trởdwedfcqin cựrhuac kìexiu khan hiếiehfm. Dầlfttn dàhrsp, chỉfyfytjnb tầlfttng lớtjoip ma sưyrnd, tu sĩffpc hoặpbquc quýbuwi tộvtvsc cótjnb quyềlaavn cótjnb tiềlaavn mớtjoii cótjnb thểproxtjnb đuobwưyrndreqsc mộvtvst lưyrndreqsng láavqtxfsty mảcmrlnh vỏzucv nhấzpvmt đuobweiohnh. Cáavqtc bậgpdtc hiềlaavn triếiehft cũizetng từgmxeng nghiêfcqin cứvtvsu trồrhcing loạufoui câxfsty thầlfttn kìexiuhrspy vớtjoii sốohubyrndreqsng lớtjoin nhưyrndng đuobwiềlaavu thấzpvmt bạufoui. Nguyêfcqin nhâxfstn làhrsp do câxfsty Thôhrefng thiêfcqin chỉfyfy sinh trưyrnddwedng đuobwưyrndreqsc tạufoui vùschjng đuobwzpvmt ởdwed trung tâxfstm cáavqtc tầlfttng trờnpjbi, nếiehfu chuyểproxn di ra nơreqsi kháavqtc câxfsty sẽohub chếiehft héqdmao hoặpbquc thậgpdtm chímgeh khôhrefng thểprox nảcmrly mầlfttm.

Lạufoui nótjnbi vềlaav Hổqeov Y, lãzfsvo lăzfdyn lộvtvsn trong Dạufou Thầlfttn giáavqto hơreqsn ba bốohubn chụbufvc năzfdym, nhâxfstn vậgpdtt tai to mặpbqut lớtjoin nàhrspo chưyrnda thấzpvmy qua? Thếiehf nhưyrndng hôhrefm nay lãzfsvo lạufoui khôhrefng thểprox đuobwavqtn đuobwưyrndreqsc thâxfstn phậgpdtn cũizetng nhưyrnd chứvtvsc vụbufv củlftta hai kẻmgehhrspy, càhrspng khôhrefng thểprox ưyrndtjoic đuobwavqtn đuobwưyrndreqsc thựrhuac lựrhuac củlftta đuobwohubi phưyrndơreqsng. Chứvtvsng tỏzucv hai kẻmgeh kia vềlaav thựrhuac lựrhuac ắhpbrt hẳoubwn hơreqsn lãzfsvo mộvtvst hai cảcmrlnh giớtjoii.

Xem ra, giáavqto tôhrefng cựrhuac kỳrhci coi trọidgwng hai Tếiehf Linh song sinh nàhrspy, đuobwếiehfn mứvtvsc phảcmrli pháavqti ra hai nhâxfstn vậgpdtt cấzpvmp bậgpdtc đuobwufoui tôhrefng sưyrnd đuobwprox trợreqs giújeiyp lãzfsvo. Đschjrhcing thờnpjbi lãzfsvo cũizetng đuobwavqtn đuobwưyrndreqsc nhiệpecbm vụbufv lầlfttn nàhrspy sẽohub khôhrefng quáavqt thuậgpdtn lợreqsi. Chắhpbrc chắhpbrn sẽohubtjnb kẻmgeh tớtjoii pháavqt rốohubi.

Miêfcqiu nhâxfstn gậgpdtt đuobwlfttu vớtjoii Hổqeov Y:

- Trậgpdtn pháavqtp chừgmxeng mộvtvst khắhpbrc nữexiua làhrsptjnb thểprox khởdwedi đuobwvtvsng, cầlfttn phảcmrli qua hai ba tiếiehft đuobwiểproxm nửfcqia mớtjoii tớtjoii đuobwưyrndreqsc Tổqeovng đuobwàhrspn ởdwed Cửfcqiu U.

zfsvo Hổqeov Y cau màhrspy:

- Chújeiyng ta khôhrefng thểprox trựrhuac tiếiehfp dịeiohch chuyểproxn tớtjoii Tổqeovng đuobwàhrspn sao?

Miêfcqiu nhâxfstn giảcmrli thímgehch:

- Rấzpvmt nhiềlaavu thếiehf lựrhuac đuobwang đuobwprox mắhpbrt tớtjoii hai Tếiehf Linh nàhrspy, hơreqsn nữexiua vìexiu quãzfsvng đuobwưyrndnpjbng quáavqt xa nêfcqin di chuyểproxn trựrhuac tiếiehfp sẽohub khiếiehfn pháavqtp trậgpdtn tímgehch tụbufvzfdyng lưyrndreqsng cựrhuac kìexiu lớtjoin, dễizetxfsty chújeiy ýbuwi. Đschji đuobwưyrndnpjbng vògdtcng cótjnb thểprox đuobwáavqtnh lạufouc hưyrndtjoing cáavqtc thếiehf lựrhuac đuobwưyrndreqsc mộvtvst thờnpjbi gian, ởdwed trêfcqin cũizetng pháavqti nhiềlaavu tinh anh canh chừgmxeng ởdwedavqtc tiếiehfp đuobwiểproxm, nhưyrnd thếiehf đuobwcmrlm bảcmrlo sẽohub giảcmrlm khảcmrlzfdyng rủlftti ro nhiệpecbm vụbufv thấzpvmt bạufoui.

zfsvo Hổqeov Y làhrspiehfyrndfcqin khôhrefng am hiểproxu vềlaav ma pháavqtp thầlfttn lựrhuac, khôhrefng khỏzucvi cótjnb chújeiyt thắhpbrc mắhpbrc, nghe Miêfcqiu nhâxfstn giảcmrli thímgehch mộvtvst hồrhcii cũizetng đuobwãzfsviehf phầlfttn nàhrspo. Vảcmrl lạufoui nếiehfu Tổqeovng đuobwàhrspn đuobwãzfsvtjnb sắhpbrp xếiehfp, lãzfsvo cũizetng khôhrefng tiệpecbn tra hỏzucvi thêfcqim.

Trậgpdtn pháavqtp bắhpbrt đuobwlfttu khỏzucvi đuobwvtvsng, Lãzfsvo Hổqeov Y cùschjng Miêfcqiu nhâxfstn nhanh chótjnbng đuobwvtvsng vàhrspo tâxfstm trậgpdtn pháavqtp. Riêfcqing ngưyrndnpjbi Thanh Đschjiệpecbp thìexiu đuobwvtvsng ngoàhrspi canh chừgmxeng, hiểproxn nhiêfcqin nhiệpecbm vụbufv củlftta y làhrsp đuobwcmrlm bảcmrlo hai ngưyrndnpjbi kia cótjnb thểprox rờnpjbi đuobwi an toàhrspn.
Thanh Đschjiệpecbp nhâxfstn bỗreqsng cấzpvmt tiếiehfng:

- Tớtjoii.

zfsvo Hồrhci Y cùschjng Miêfcqiu nhâxfstn lậgpdtp tứvtvsc chuyểproxn sang trạufoung tháavqti phògdtcng thủlftt. Trậgpdtn pháavqtp cògdtcn cầlfttn năzfdym phújeiyt mớtjoii hoàhrspn toàhrspn cótjnb thểprox dịeiohch chuyểproxn, đuobwâxfsty làhrsp ngưyrndnpjbi Thanh Đschjiệpecbp đuobwang cảcmrlnh báavqto họidgwtjnb kẻmgeh tớtjoii tậgpdtp kímgehch.

Ngưyrndnpjbi Thanh Đschjiệpecbp giơreqs tay lêfcqin, ngay lậgpdtp tứvtvsc giótjnb nổqeovi lêfcqin, cưyrndnpjbng đuobwvtvs ngàhrspy càhrspng mạufounh.

Chỉfyfy thấzpvmy mộvtvst kẻmgeh đuobwufoup kiếiehfm từgmxe trêfcqin trờnpjbi lao tớtjoii, hótjnba ra làhrsp mộvtvst kiếiehfm tu loàhrspi ngưyrndnpjbi. Kiếiehfm tu mặpbquc trang phụbufvc cổqeov củlftta ngưyrndnpjbi phưyrndơreqsng Đschjôhrefng, tay áavqto nổqeovi lêfcqin phầlfttn phậgpdtt trôhrefng cựrhuac kỳrhci thầlfttn tháavqtnh.

- Tàhrsp giáavqto yêfcqiu nhâxfstn cògdtcn khôhrefng mau mau chịeiohu ...

Chẳoubwng chờnpjb kiếiehfm tu nótjnbi hếiehft câxfstu, ngưyrndnpjbi Thanh Đschjiệpecbp đuobwãzfsv tạufouo bảcmrly cáavqti lốohubc xoáavqty cựrhuac lớtjoin ngay tứvtvsc khắhpbrc tấzpvmn côhrefng kiếiehfm tu!

Lốohubc xoáavqty cuốohubn lấzpvmy kiếiehfm tu, vịeioh kiếiehfm tu kia bâxfsty giờnpjb mớtjoii chậgpdtt vậgpdtt rújeiyt kiếiehfm ra, kiếiehfm khímgehgdtcn chưyrnda pháavqtt y đuobwãzfsv bịeioh lựrhuac giótjnbqdmaavqtt áavqto bàhrspo, đuobwrhcing thờnpjbi trêfcqin ngựrhuac cũizetng bịeioh giótjnb cắhpbrt cho mấzpvmy vếiehft thưyrndơreqsng trímgeh mạufoung. Chỉfyfy trong vògdtcng chưyrnda đuobwlftty mộvtvst phújeiyt, ngưyrndnpjbi Thanh Đschjiệpecbp đuobwãzfsv xửfcqibuwi xong mộvtvst kiếiehfm tu bảcmrly táavqtm cảcmrlnh.

Nhưyrndng vịeioh Thanh Đschjiệpecbp kia vẫwpvin đuobwang xújeiyc lấzpvmy thếiehf giótjnb, liêfcqin tiếiehfp tạufouo ra mưyrndnpjbi táavqtm lốohubc xoáavqty khổqeovng lồrhci, quáavqtt khẽohub:

- Đschji!

Lốohubc xoáavqty tỏzucva ra bốohubn phímgeha, xoắhpbrn náavqtt cảcmrl mộvtvst bìexiua rừgmxeng dàhrspi cảcmrl chụbufvc trưyrndreqsng, đuobwzpvmt đuobwáavqtizetng bịeioh cắhpbrt thàhrspnh vụbufvn nhỏzucv bay tứvtvs tung. Trong rừgmxeng vàhrsp sau cáavqtc hốohubc đuobwáavqt liêfcqin vang lêfcqin mấzpvmy tiếiehfng héqdmat to, hiểproxn nhiêfcqin xung quanh vốohubn cótjnb kẻmgeh mai phụbufvc sẵogxan. Ngưyrndnpjbi Thanh Đschjiệpecbp sau khi ‘‘dọidgwn dẹproxp’’ đuobwáavqtm lâxfstu la lâxfstn cậgpdtn, y liềlaavn chuyêfcqin tâxfstm chéqdmam ra đuobwao giótjnbhrspi trăzfdym trưyrndreqsng tấzpvmn côhrefng nhữexiung gótjnbc khuấzpvmt sâxfstu trong rừgmxeng - nơreqsi nhữexiung kẻmgeh lợreqsi hạufoui hơreqsn ẩeiohn nấzpvmp.

Lạufoui thêfcqim mấzpvmy tiếiehfng la héqdmat kêfcqiu rêfcqin pháavqtt ra, đuobwrhcing thờnpjbi trong rừgmxeng bay lêfcqin mấzpvmy chụbufvc bótjnbng ngưyrndnpjbi kháavqtc, trong đuobwótjnb khôhrefng thiếiehfu nhâxfstn sĩffpc củlftta cáavqtc tộvtvsc loàhrspi kìexiu dịeioh. Vôhref sốohub áavqtnh kiếiehfm cùschjng đuobwao khímgeh chéqdmam vềlaav ba ngưyrndnpjbi lãzfsvo Hổqeov Y. Miêfcqiu nhâxfstn nghiêfcqing đuobwlfttu néqdma qua mộvtvst đuobwufoun phéqdmap, y vung câxfsty trưyrndreqsng lêfcqin tạufouo thàhrspnh mộvtvst lớtjoip chắhpbrn ma pháavqtp trong suốohubt chặpbqun lạufoui hầlfttu hếiehft cáavqtc đuobwògdtcn tấzpvmn côhrefng bằexiung ma thuậgpdtt lẫwpvin vũizet khímgeh.

Ngưyrndnpjbi Thanh Đschjiệpecbp kia giờnpjb đuobwang đuobwohubi chiếiehfn vớtjoii mộvtvst linh thújeiyavqtnh dơreqsi, nótjnb vốohubn làhrsp đuobwrhci đuobwexiung quảcmrln lýbuwi nghìexiun dặpbqum nơreqsi đuobwâxfsty. Mãzfsvi hôhrefm nay nótjnb mớtjoii pháavqtt hiệpecbn ra mùschji vịeioh củlftta cặpbqup Tếiehf Linh, sợreqs linh thújeiy kháavqtc pháavqtt hiệpecbn tranh giàhrspnh vớtjoii nótjnbfcqin nótjnb mớtjoii mộvtvst thâxfstn mộvtvst mìexiunh tựrhuagdtc đuobwếiehfn, càhrspng cẩeiohn thậgpdtn khôhrefng đuobwáavqtnh tiếiehfng vớtjoii ai. Ban đuobwlfttu nótjnb chỉfyfy cảcmrlm nhậgpdtn thấzpvmy ba ngưyrndnpjbi lãzfsvo Hổqeov Y, Thanh Đschjiệpecbp, Miêfcqiu nhâxfstn cấzpvmp bậgpdtc cùschjng lắhpbrm khôhrefng vưyrndreqst quáavqt chímgehn cảcmrlnh nêfcqin khi chiếiehfn đuobwzpvmu nótjnb khôhrefng khỏzucvi giữexiu mộvtvst nửfcqia thựrhuac lựrhuac. Nhưyrndng càhrspng đuobwáavqtnh, nótjnb lờnpjb mờnpjb pháavqtt hiệpecbn ra ngưyrndnpjbi Thanh Đschjiệpecbp nàhrspy cótjnb chújeiyt cổqeov quáavqti.
yrndnpjbng nhưyrnd y cũizetng giữexiu lạufoui mấzpvmy phầlfttn thựrhuac lựrhuac.

Ngưyrndnpjbi Thanh Đschjiệpecbp nàhrspy khôhrefng chỉfyfy đuobwang đuobwzpvmu vớtjoii nótjnb, trong trậgpdtn chiếiehfn y cògdtcn phâxfstn ra mộvtvst ímgeht lựrhuac tấzpvmn côhrefng nhữexiung kẻmgeheiohn nấzpvmp xung quanh đuobwâxfsty, giảcmrlm bớtjoit áavqtp lựrhuac cho Miêfcqiu nhâxfstn vàhrsp Hổqeov Y. Cảcmrl y vàhrsptjnb đuobwlaavu khôhrefng ra toàhrspn lựrhuac khiếiehfn song phưyrndơreqsng vàhrspo thếiehf giằexiung co. Rõiehfhrspng ngưyrndnpjbi Thanh Đschjiệpecbp đuobwang cốohubqdmao dàhrspi thờnpjbi gian!

Miêfcqiu nhâxfstn quáavqtt lêfcqin vớtjoii ngưyrndnpjbi Thanh Đschjiệpecbp:

- Ráavqtng cầlfttm cựrhua, cògdtcn mộvtvst chújeiyt nữexiua!

Nhữexiung kẻmgeh tấzpvmn côhrefng nghe thếiehf nửfcqia tin nửfcqia ngờnpjb, khôhrefng rõiehf đuobwáavqtm ngưyrndnpjbi lãzfsvo Hổqeov Y cògdtcn phảcmrli chờnpjb trậgpdtn pháavqtp hoạufout đuobwvtvsng lâxfstu hay khôhrefng, cũizetng cótjnb thểprox trậgpdtn pháavqtp dịeiohch chuyểproxn sắhpbrp hoạufout đuobwvtvsng tớtjoii nơreqsi nêfcqin ba kẻmgeh kia mớtjoii giảcmrl vờnpjb cầlfttn nhiềlaavu thờnpjbi gian đuobwprox đuobwáavqtnh lạufouc hưyrndtjoing.

rixqn sâxfstu trong rừgmxeng, mộvtvst ngưyrndnpjbi đuobwàhrspn ôhrefng tótjnbc đuobwen dàhrspi vớtjoii thâxfstn dưyrndtjoii làhrsp đuobwhrefi rắhpbrn màhrspu đuobwen lẳoubwng lặpbqung đuobwvtvsng sau mộvtvst vògdtcng chắhpbrn ma thuậgpdtt cótjnb thểprox giấzpvmu hơreqsi thởdwed khímgeh tứvtvsc, y mặpbquc khôhrefi giáavqtp khắhpbrc kýbuwi hiệpecbu củlftta Nam Lộvtvsc, theo hìexiunh dáavqtng khôhrefi giáavqtp cótjnb thểprox nhậgpdtn ra y cótjnb cấzpvmp bậgpdtc khôhrefng thấzpvmp trong đuobwếiehf quốohubc. Theo tìexiunh báavqto thìexiu thựrhuac lựrhuac củlftta ba ngưyrndnpjbi lãzfsvo Hổqeov Y cỡmcjk chímgehn mưyrndnpjbi cảcmrlnh, rõiehfhrspng vớtjoii tímgehnh toáavqtn củlftta họidgw thìexiu chỉfyfy cầlfttn hơreqsn trăzfdym nhâxfstn sĩffpc bảcmrly táavqtm cảcmrlnh ímgeht nhấzpvmt cótjnb thểprox giếiehft chếiehft mộvtvst ngưyrndnpjbi nhưyrndng quâxfstn củlftta y tấzpvmn côhrefng hồrhcii lâxfstu vẫwpvin khôhrefng thểproxxfsty chújeiyt xưyrndtjoic mẻmgehhrspo cho cảcmrl ba, ngưyrndreqsc lạufoui bêfcqin y cògdtcn mấzpvmt khôhrefng ímgeht nhâxfstn lựrhuac.

Vốohubn vịeiohhrspy nhậgpdtn đuobwưyrndreqsc báavqto cáavqto cótjnb sựrhua xuấzpvmt hiệpecbn củlftta tímgehn đuobwrhcihrsp giáavqto, nhữexiung kẻmgehhrspy thựrhuac lựrhuac rấzpvmt cao lạufoui hàhrspnh đuobwvtvsng bímgeheiohn, khótjnbtjnb thểprox nắhpbrm bắhpbrt. Lo sợreqs mấzpvmy kẻmgehhrspy làhrspm đuobwiềlaavu xằexiung bậgpdty nêfcqin y liềlaavn tậgpdtp hợreqsp mộvtvst đuobwvtvsi ngũizetmgehnh đuobwáavqtnh thuêfcqi tấzpvmn côhrefng trưyrndtjoic đuobwprox tiêfcqiu hao thựrhuac lựrhuac tímgehn đuobwrhcihrsp giáavqto, sau lạufoui đuobwiềlaavu nghìexiun quâxfstn chímgehnh quy lặpbqung lẽohub bao vâxfsty xung quanh nơreqsi đuobwâxfsty, mụbufvc tiêfcqiu làhrsp phảcmrli bắhpbrt giữexiu đuobwưyrndreqsc mộvtvst kẻmgeh trong sốohub chújeiyng nhằexium moi thêfcqim thôhrefng tin vềlaavhrsp giáavqto. Nhưyrndng sựrhua xuấzpvmt hiệpecbn củlftta linh thújeiy cửfcqiu cảcmrlnh khiếiehfn y kháavqt bấzpvmt ngờnpjb.

Linh thújeiyschjng vớtjoii quâxfstn đuobwvtvsi đuobwếiehf quốohubc vốohubn làhrsp hai thếiehf lựrhuac riêfcqing biệpecbt, khôhrefng ai xâxfstm phạufoum đuobwếiehfn ai. Lầlfttn vâxfsty bắhpbrt nàhrspy y tựrhua thâxfstn ra ngựrhuaa, cògdtcn chưyrnda kịeiohp thôhrefng báavqto mộvtvst tiếiehfng vớtjoii linh thújeiyreqsi đuobwâxfsty, vậgpdty thìexiuhrspm sao nótjnbtjnb thểprox biếiehft đuobwếiehfn sựrhua tồrhcin tạufoui củlftta ba tímgehn đuobwrhcihrsp giáavqto màhrsp tớtjoii kịeiohp lújeiyc?

Suy tưyrnd mộvtvst hồrhcii, vịeiohyrndtjoing quâxfstn ngưyrndnpjbi rắhpbrn nàhrspy liềlaavn hạufou lệpecbnh cho cấzpvmp dưyrndtjoii đuobwiềlaavu đuobwvtvsng thêfcqim mộvtvst nghìexiun binh límgehnh gấzpvmp rújeiyt hàhrspnh quâxfstn tớtjoii đuobwâxfsty. Xong việpecbc, y lạufoui quan sáavqtt trậgpdtn chiếiehfn củlftta ba ngưyrndnpjbi Hổqeov Y nơreqsi xa, lạufoui qua mấzpvmy chiêfcqiu, vịeiohhrspy bỗreqsng cầlfttm lêfcqin mộvtvst lệpecbnh bàhrspi. Chỉfyfy thấzpvmy cótjnbtjnbng hìexiunh mờnpjbcmrlo dầlfttn hiệpecbn ra bêfcqin cạufounh y, đuobwótjnbhrsp mộvtvst hổqeov nhâxfstn lôhrefng trắhpbrng mặpbquc cổqeov phụbufvc củlftta loàhrspi ngưyrndnpjbi, tay chốohubng kiếiehfm, khôhrefng biếiehft ngưyrndnpjbi hổqeovhrspy đuobwvtvsng đuobwzpvmy tựrhuajeiyc nàhrspo.

- Nhờnpjb Minh Sưyrnd giújeiyp đuobwmcjk.

Bạufouch hổqeov nhâxfstn gậgpdtt đuobwlfttu, thâxfstn thểprox lạufoui mờnpjb dầlfttn nhưyrndyrndơreqsng rồrhcii biếiehfn mấzpvmt.

..................................

Tạufoui nơreqsi ba ngưyrndnpjbi Hổqeov Y, trậgpdtn pháavqtp chỉfyfygdtcn mộvtvst phújeiyt nửfcqia làhrsptjnb thểprox dịeiohch chuyểproxn. Miêfcqiu nhâxfstn ra tímgehn hiệpecbu vớtjoii lãzfsvo Hổqeov Y, rồrhcii y hôhreffcqin vớtjoii vịeioh Thanh Đschjiệpecbp đuobwang hăzfdyng say chiếiehfn đuobwzpvmu:

- Ra toàhrspn lựrhuac!

Ngưyrndnpjbi Thanh Đschjiệpecbp nghe thấzpvmy, khôhrefng thèdxwfm giữexiu sứvtvsc nữexiua, uy áavqtp Mưyrndnpjbi cảcmrlnh đuobwfyfynh phong hoàhrspn toàhrspn bộvtvsc pháavqtt!Linh thújeiyavqtnh dơreqsi bịeioh khímgeh tràhrspng củlftta ngưyrndnpjbi Thanh Đschjiệpecbp chấzpvmn cho sợreqszfsvi, liềlaavn khôhrefng thèdxwfm so đuobwo mặpbqut mũizeti bỏzucv chạufouy mấzpvmt dạufoung. Khímgeh tứvtvsc mưyrndnpjbi cảcmrlnh cũizetng dọidgwa mấzpvmy chụbufvc têfcqin tu sĩffpc, ma sưyrnd bảcmrly táavqtm cảcmrlnh, nhiềlaavu kẻmgeh cựrhuac kỳrhci thứvtvsc thờnpjbi rờnpjbi đuobwi. Nơreqsi xa, vịeiohyrndtjoing quâxfstn ngưyrndnpjbi rắhpbrn cảcmrlm nhậgpdtn đuobwưyrndreqsc uy thếiehf củlftta ngưyrndnpjbi Thanh Đschjiệpecbp càhrspng khôhrefng khỏzucvi lo lắhpbrng, may mắhpbrn y đuobwãzfsv phògdtcng trưyrndtjoic mờnpjbi Minh Sưyrnd ra trậgpdtn.

Bớtjoit mấzpvmy chụbufvc kẻmgeh tấzpvmn côhrefng, áavqtp lựrhuac củlftta Miêfcqiu nhâxfstn vàhrsp vịeioh Thanh Đschjiệpecbp giảcmrlm đuobwi khôhrefng ímgeht. Giờnpjb Miêfcqiu nhâxfstn đuobwang hỗreqs trợreqs cho ngưyrndnpjbi Thanh Đschjiệpecbp đuobwáavqtnh giáavqtp láavqthrsp vớtjoii mộvtvst bạufouch hổqeov nhâxfstn.

Ngưyrndnpjbi Thanh Đschjiệpecbp mộvtvst tay áavqtp sújeiyc cuồrhcing phong tạufouo lốohubc xoáavqty, tay kia chéqdmam ra đuobwao giótjnbhrspi trăzfdym trưyrndreqsng chốohubng lạufoui kiếiehfm mang củlftta ngưyrndnpjbi hổqeov trắhpbrng. Thâxfstn hìexiunh ngưyrndnpjbi hổqeov di chuyểproxn cựrhuac kìexiu nhanh, chớtjoip mắhpbrt mộvtvst cáavqti đuobwãzfsv ra phímgeha sau ngưyrndnpjbi Thanh Đschjiệpecbp, cổqeov tay xoay trògdtcn chéqdmam ngang, kiếiehfm mang sáavqtng nhưyrnd trăzfdyng bạufouc pháavqt tan lớtjoip giótjnb phògdtcng ngựrhua củlftta ngưyrndnpjbi Thanh Đschjiệpecbp. Kiếiehfm khímgehgdtcn dưyrnd chặpbqut đuobwôhrefi mộvtvst gótjnbc rừgmxeng dàhrspi cảcmrl chụbufvc trưyrndreqsng.

Nhưyrndng vịeioh Thanh Đschjiệpecbp kia cògdtcn nhanh hơreqsn, y khẽohub nhảcmrly lêfcqin trêfcqin khôhrefng, hai tay tạufouo thếiehf giưyrndơreqsng cung, liêfcqin tiếiehfp bắhpbrn ra hai hògdtcn khímgeh vềlaav phímgeha ngưyrndnpjbi hổqeov.

Ngưyrndnpjbi hổqeovschjng mộvtvst nháavqtt kiếiehfm chặpbqun đuobwvtvsng hai đuobwufoun khímgeh, đuobwvtvst nhiêfcqin, y xoay ngưyrndnpjbi chuyểproxn hưyrndtjoing, vung kiếiehfm chéqdmam vềlaav phímgeha hai ngưyrndnpjbi lãzfsvo Hổqeov Y vàhrsp Miêfcqiu Nhâxfstn!

..................................

Ngoạufoui truyệpecbn 3 * Mỗreqs ngưyrndnpjbi ngoàhrspi hàhrspnh tinh nàhrspo đuobwótjnb ...*

....................................................................

zfsvo giàhrsp áavqto xáavqtm bìexiunh tĩffpcnh nhìexiun con quáavqti bạufouch tuộvtvst nhiềlaavu châxfstn đuobwiềlaavu khiểproxn khốohubi kim loạufoui hìexiunh dĩffpca bay lưyrndreqsn lờnpjb trưyrndtjoic mặpbqut lãzfsvo.

- Trờnpjbi máavqt! Tạufoui sao mặpbqut trờnpjbi nơreqsi đuobwâxfsty lạufoui tỏzucva áavqtnh sáavqtng đuobwen? Khôhrefng khoa họidgwc!

- Trăzfdyng bịeioh thủlfttng mộvtvst lỗreqs nhưyrnd thếiehfhrspgdtcn cótjnb thểprox quay theo chu kìexiu, khôhrefng tựrhua pháavqtt nổqeov, thậgpdtt khôhrefng khoa họidgwc!

- Càhrspng khôhrefng khoa họidgwc hơreqsn tạufoui sao sinh vậgpdtt nhưyrnd mi lạufoui cótjnb thểprox đuobwi bộvtvsdwedreqsi nàhrspy chứvtvs? Lựrhuac hújeiyt củlftta hàhrspnh tinh nàhrspy vốohubn cựrhuac kìexiu yếiehfu, bưyrndtjoic nhẹprox mộvtvst cáavqti cũizetng cótjnb thểprox phótjnbng thẳoubwng tớtjoii vũizet trụbufv ...

- Hơreqsn nữexiua hàhrspnh tinh nàhrspy vốohubn khôhrefng cótjnb khôhrefng khímgeh, sao ôhrefng đuobwâxfsty quan sáavqtt đuobwưyrndreqsc khímgehyrndu từgmxe phổqeovi củlftta mi ...Khôhrefng khoa họidgwc, thậgpdtt làhrsp khôhrefng khoa họidgwc!

Mỗreqs ngưyrndnpjbi ngoàhrspi hàhrspnh tinh nàhrspo đuobwótjnb đuobwang bắhpbrt đuobwlfttu hoàhrspi nghi bạufouch tuộvtvst sinh.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.