Cô Vợ Ngốc

Chương 4 : Em Đi Đâu Rồi (4)

    trước sau   
Anh lấuvtfy trong cặjmapp xákufbch ra mộchput bảargen hợmjdcp đfsbyasbjng đfsbyưargea cho côtqdh

- Đwfynâvbaay làvbqx bảargen hợmjdcp đfsbyasbjng hôtqdhn nhâvbaan, thờkvmji hạouecn mộchput năuvtfm. Côtqdh xem cólazyogbp khôtqdhng hàvbqxi lòvbaang thìogbplazyi tôtqdhi, tôtqdhi sẽnekc sửbrhga lạoueci..

tqdh cầhwitm lấuvtfy bảargen hợmjdcp đfsbyasbjng anh đfsbyưargea cho côtqdh, lầhwitn lưargemjdct dởmjdc từazilng trang

- Thứafwu nhấuvtft: sau khi li hôtqdhn bêgpdtn A sẽnekc bồasbji thưargekvmjng 5 tỷtqdh cho bêgpdtn B xem nhưarge quàvbqx li hôtqdhn

- Thứafwu hai: mọtqsdi chi phíbibv hằmyhhng ngàvbqxy, bêgpdtn A sẽnekc chi trảarge, bêgpdtn B chỉlndg cầhwitn chăuvtfm sólazyc tốbubwt cho Tiểjqrou Bảargeo..

- Thứafwu ba: bêgpdtn A, bêgpdtn B đfsbyưargemjdcc sựlpir tựlpir do, khôtqdhng ràvbqxng buộchpuc cuộchpuc sốbubwng củwmqsa nhau...
- Thưargearge: bêgpdtn B giúcxwzp bêgpdtn A đfsbybubwi phólazy mẹlilmgpdtn. Mỗabgmi thákufbng bêgpdtn A sẽnekc chuyểjqron khoảargen tiềlazyn cho bêgpdtn B...

..............

Sau khi đfsbytqsdc xong, côtqdhvbqxi lòvbaang vớxxezi đfsbyiềlazyu kiệgyikn anh đfsbyưargea ra.. Vui vẻlilm lấuvtfy câvbaay búcxwzt trêgpdtn bàvbqxn kíbibvgpdtn mìogbpnh lêgpdtn bảargen hợmjdcp đfsbyasbjng

Anh ngạouecc nhiêgpdtn nhìogbpn côtqdh

- Côtqdh nghĩegebegeb chưargea màvbqx đfsbyãkvmjbibvgpdtn rồasbji..

tqdh gậlpirt đfsbyhwitu đfsbyưargea bảargen hợmjdcp đfsbyasbjng cho anh

- Tôtqdhi nghĩegebegeb rồasbji.. Tôtqdhi chỉlndg cầhwitn chăuvtfm sólazyc Tiểjqrou Bảargeo, đfsbybubwi phólazy tốbubwt vớxxezi mẹlilm anh, còvbaan lạoueci anh lo hếabgmt.. Tôtqdhi chỉlndgmjdc nhàvbqx chơgpdti thôtqdhi màvbqxziokng cólazyargeơgpdtng.. Đwfyniềlazyu kiệgyikn tốbubwt nhưarge vậlpiry, tôtqdhi ngu gìogbp khôtqdhng kíbibv...

........

tqdh mỉlndgm cưargekvmji giậlpirt nhẹlilm tay ákufbo anh

- Đwfynafwung đfsbyơgpdt ra đfsbyólazyvbqxm gìogbp? Anh tíbibvnh khôtqdhng đfsbyi làvbqxm àvbqx..

Anh giậlpirt mìogbpnh, chăuvtfm chăuvtfm nhìogbpn chiếabgmc nhẫvhppn trêgpdtn tay côtqdh

- Hôtqdhm nay tôtqdhi đfsbyưargemjdcc nghỉlndg.. Tôtqdhi sẽnekc dẫvhppn côtqdh đfsbyếabgmn mộchput nơgpdti

- Anh tíbibvnh đfsbyưargea tôtqdhi đfsbyi đfsbyâvbaau?
Anh lạouecnh nhạouect trảarge lờkvmji qua loa

- Côtqdhgpdtn thay đfsbyasbj đfsbyi... Tôtqdhi ởmjdcargexxezi nhàvbqx đfsbymjdci côtqdh..

Tiểjqrou Bảargeo từazil trong phòvbaang bưargexxezc ra, đfsbyôtqdhi mắafwut long lanh nhìogbpn côtqdh, ra hiệgyiku " Cho Tiểjqrou Bảargeo đfsbyi vớxxezi"

- Vậlpiry cólazy cho Tiểjqrou Bảargeo đfsbyi khôtqdhng?

- Cólazy...

Tiểjqrou Bảargeo vui mừazilng chạouecy lạoueci, nũziokng nịegebu ôtqdhm lấuvtfy cổkafo ba

- Con muốbubwn đfsbyi côtqdhng viêgpdtn.. Ba vớxxezi dìogbp đfsbyưargea con đfsbyi đfsbyi...

Anh chau màvbqxy lạoueci

- Từazil giờkvmj trởmjdc đfsbyi, con sẽnekc gọtqsdi dìogbp Ly làvbqx mẹlilm

..........

Anh cho ngưargekvmji dừazilng xe tạoueci cửbrhga hàvbqxng sang trọtqsdng.. Côtqdh nhìogbpn anh, ngâvbaay thơgpdt hỏzyoci

- Anh tíbibvnh mua dâvbaay chuyềlazyn, vòvbaang bạouecc gìogbp đfsbyólazy cho mẹlilm anh àvbqx..

Anh vẫvhppn lạouecnh nhạouect trảarge lờkvmji côtqdh
- Tôtqdhi mua nhẫvhppn cho em..

tqdh ngâvbaay ngưargekvmji, vộchpui đfsbyưargea tay từazil chốbubwi anh

- Khôtqdhng cầhwitn phảargei vậlpiry đfsbyâvbaau.. Tôtqdhi vớxxezi anh chỉlndgvbqx vợmjdc chồasbjng trêgpdtn hợmjdcp đfsbyasbjng hôtqdhn nhâvbaan thôtqdhi.. Anh khôtqdhng cầhwitn phảargei cầhwitu kìogbp nhưarge thếabgm....

Anh thìogbp thầhwitm bêgpdtn tai, trêgpdtu ghẹlilmo côtqdh

- Đwfynãkvmj diễintvn phảargei diễintvn cho thậlpirt chứafwu .. Lỡnmer mẹlilmtqdhi phákufbt hiệgyikn ra, em nólazyi xem bảargen hợmjdcp đfsbyasbjng đfsbyólazy em bồasbji thưargekvmjng nhưarge thếabgmvbqxo?

- Bồasbji thưargekvmjng??? Bồasbji thưargekvmjng gìogbpgpdt..

Anh thởmjdcvbqxi, tiếabgmp tụktzyc ghẹlilmo côtqdh lầhwitn nữmjzia..

- Haizz.. Em chưargea đfsbytqsdc kĩegeb bảargen hợmjdcp đfsbyasbjng àvbqx.. Đwfynjqrotqdhi nhắafwuc lạoueci cho em nhớxxez vậlpiry.. "Nếabgmu bêgpdtn B khôtqdhng nghe lờkvmji hay phốbubwi hợmjdcp vớxxezi bêgpdtn A. Bêgpdtn B phảargei bồasbji thưargekvmjng bêgpdtn A mộchput khoảargen tiềlazyn rấuvtft lớxxezn 3 tỷtqdh..

tqdh hoảargeng hốbubwt la lêgpdtn

- Cákufbi gìogbp? 3 tỷtqdh.. Anh nólazyi tôtqdhi đfsbyi cưargexxezp ngâvbaan hàvbqxng đfsbyi.. Tôtqdhi làvbqxm gìogbplazy sốbubw tiềlazyn lớxxezn nhưarge vậlpiry đfsbyjqro trảarge cho anh..

Anh cưargekvmji thầhwitm trong lòvbaang, sau đfsbyólazy cao giọtqsdng hỏzyoci côtqdh

- Vậlpiry bâvbaay giờkvmj em cólazy đfsbyi cùmiamng tôtqdhi vàvbqxo đfsbyólazy khôtqdhng?

tqdh ngồasbji trêgpdtn xe, trong lòvbaang cólazy chúcxwzt bấuvtft an, đfsbyafwung ngồasbji khôtqdhng yêgpdtn.. Linh cảargem cho côtqdh thấuvtfy, hôtqdhm nay làvbqx ngàvbqxy tồasbji tệgyik sắafwup xảargey ra vớxxezi côtqdh.. Anh ởmjdcgpdtn ngoàvbqxi cửbrhga, cứafwu hốbubwi thúcxwzc côtqdh.. Vộchpui quákufb, côtqdh chưargea nghĩegeb đfsbyưargemjdcc gìogbp thìogbp anh đfsbyãkvmjktzyo côtqdh ra xe..
tqdh tiếabgmp tâvbaan từazil trong sảargenh đfsbyi ra, mỉlndgm cưargekvmji, cúcxwzi đfsbyhwitu chàvbqxo hai ngưargekvmji..

- Xin chàvbqxo ôtqdhng chủwmqs, tôtqdhi cólazy thểjqro giúcxwzp gìogbp cho anh. Xin anh cứafwulazyi ra ạouec...

- Côtqdh giúcxwzp tôtqdhi chọtqsdn nhẫvhppn cưargexxezi cho vợmjdctqdhi..

tqdh tiếabgmp tâvbaan ngạouecc nhiêgpdtn, trákufbch mắafwung anh

- Vợmjdc?? Anh cólazy vợmjdc rồasbji màvbqx chảargelazyi cho chúcxwzng tôtqdhi biếabgmt gìogbp hếabgmt... Anh xem chúcxwzng tôtqdhi làvbqxogbp?

tqdh tiếabgmp tâvbaan bưargexxezc gầhwitn phíbibva côtqdh, vui vẻlilm nắafwum bàvbqxn tay côtqdh

- Bàvbqx chủwmqs xinh thậlpirt đfsbyuvtfy.. Nhìogbpn nưargexxezc da côtqdhuvtfy màvbqx xem, rấuvtft trắafwung trẻlilmo, khuôtqdhn mặjmapt lạoueci rấuvtft sắafwuc xảargeo nữmjzia... Nólazyi cho côtqdh biếabgmt, ôtqdhng chủwmqstqdhi rấuvtft đfsbylilmp trai, đfsbybubwi xửbrhg vớxxezi mọtqsdi ngưargekvmji rấuvtft tốbubwt, côtqdhlazy phúcxwzc lắafwum mớxxezi lấuvtfy đfsbyưargemjdcc ôtqdhng chồasbjng tốbubwt đfsbyólazy nha.. Màvbqxtqdhi côtqdhng nhậlpirn, nhìogbpn hai ngưargekvmji đfsbylilmp đfsbyôtqdhi ghêgpdt, trôtqdhng giốbubwng hai vợmjdc chồasbjng uyêgpdtn ưargeơgpdtng mớxxezi cưargexxezi vậlpiry...

.........

.......

Anh cho côtqdh hếabgmt bấuvtft ngờkvmjvbqxy đfsbyếabgmn bấuvtft ngờkvmj khákufbc, côtqdh khôtqdhng thểjqro tin vàvbqxo mắafwut mìogbpnh..Ngưargekvmji nhưarge anh lạoueci làvbqx ôtqdhng chủwmqs củwmqsa mộchput cửbrhga hàvbqxng sang trọtqsdng, to lớxxezn đfsbyếabgmn nhưarge vậlpiry.. Cửbrhga hàvbqxng nàvbqxy rấuvtft nổkafoi tiếabgmng vớxxezi cákufbc mólazyn đfsbyasbj trang sứafwuc củwmqsa chịegeb em phụktzy nữmjzi.. Côtqdhgpdt ưargexxezc đfsbyưargemjdcc mộchput lầhwitn đfsbyjmapt châvbaan vàvbqxo cákufbi nơgpdti nhưarge thếabgmvbqxy... Nhưargeng vìogbp gia cảargenh nhàvbqxogbpnh nêgpdtn mãkvmji đfsbyếabgmn giờkvmjtqdh vẫvhppn chưargea đfsbyưargemjdcc bưargexxezc châvbaan vàvbqxo đfsbyâvbaay.. Côtqdh đfsbyi dạoueco xung quanh, vôtqdhogbpnh nhìogbpn thấuvtfy cặjmapp nhẫvhppn côtqdh dừazilng châvbaan lạoueci xem

tqdh nhâvbaan viêgpdtn đfsbyi tớxxezi cúcxwzi đfsbyhwitu chàvbqxo côtqdh..

- Bàvbqx chủwmqs....mắafwut côtqdh rấuvtft cólazy thẫvhppm mĩegeb.. Chiếabgmc nhẫvhppn nàvbqxy làvbqxvbqxng mớxxezi nhấuvtft củwmqsa cửbrhga hàvbqxng nàvbqxy ạouec.. Chiếabgmc nhẫvhppn tưargemjdcng trưargeng cho tìogbpnh yêgpdtu vĩegebnh cửbrhgu củwmqsa hai ngưargekvmji, dùmiamlazy xa cákufbch đfsbyếabgmn đfsbyâvbaau, họtqsd vẫvhppn tìogbpm đfsbyưargemjdcc nhau.. Đwfynâvbaay làvbqx ýucsp nghĩegeba củwmqsa chiếabgmc nhẫvhppn nàvbqxy.. Côtqdh xem da côtqdh trắafwung nhưarge vậlpiry, đfsbyeo chiếabgmc nhẫvhppn nàvbqxy lêgpdtn tay, khôtqdhng chỉlndgtqdhgpdtn làvbqxn da trắafwung sákufbng củwmqsa côtqdhvbqxvbaan tôtqdhgpdtn vẻlilm đfsbylilmp bêgpdtn ngoàvbqxi nữmjzia.. Hai ngưargekvmji đfsbyeo nhẫvhppn cặjmapp nàvbqxy chắafwuc chắafwun sẽnekc hạouecnh phúcxwzc trọtqsdn đfsbykvmji...

Hụktzy hụktzy hụktzy...
tqdh nghe câvbaau " tìogbpnh yêgpdtu vĩegebnh cửbrhgu" " hạouecnh phúcxwzc trọtqsdn đfsbykvmji" màvbqx sặjmapc sụktzya.. Trong lòvbaang thầhwitm chửbrhgi cákufbi têgpdtn Thẩoxmim Hàvbqxn Vũziok kia " nếabgmu khôtqdhng phảargei vìogbpkufbi hợmjdcp đfsbyasbjng hôtqdhn nhâvbaan gìogbp đfsbyólazy, còvbaan lâvbaau côtqdh mớxxezi đfsbyi mua nhẫvhppn cùmiamng anh"

Thấuvtfy côtqdh trừazilng mắafwut mìogbpnh, anh đfsbyi tớxxezi khoákufbc vai côtqdh, mỉlndgm cưargekvmji nólazyi vớxxezi nhâvbaan viêgpdtn mìogbpnh.

- Vậlpiry lấuvtfy cho tôtqdhi cặjmapp nhẫvhppn nàvbqxy đfsbyi..

tqdh tứafwuc giậlpirn kéktzyo anh sang mộchput bêgpdtn

- Anh bịegeb đfsbygpdtn àvbqx.. Cặjmapp nhẫvhppn đfsbyólazy đfsbyafwut lắafwum, anh mua cákufbi tầhwitm thưargekvmjng cho tôtqdhi đfsbyeo làvbqx đfsbyưargemjdcc rồasbji. Anh khôtqdhng cầhwitn phảargei phíbibv nhiềlazyu tiềlazyn vàvbqxo cákufbi đfsbyólazy đfsbyâvbaau..

- Côtqdhgpdtn tâvbaam, đfsbyâvbaay làvbqx cửbrhga hàvbqxng củwmqsa tôtqdhi. Côtqdh thíbibvch cákufbi nàvbqxo thìogbp lấuvtfy, tôtqdhi tặjmapng hếabgmt cho côtqdh..

.............

tqdh nhâvbaan viêgpdtn ngậlpirp ngừazilng thấuvtfp giọtqsdng đfsbyi tớxxezi hỏzyoci anh

- Ôtqdhng chủwmqs... Ôtqdhng muốbubwn đfsbyeo nhẫvhppn cho bàvbqx chủwmqsmjdc đfsbyâvbaay hay sao ạouec..

- Côtqdh đfsbyưargea hộchpup nhẫvhppn đfsbyólazy cho tôtqdhi.. Chuyệgyikn còvbaan lạoueci tựlpirtqdhi giảargei quyếabgmt..

.............

Sau khi mua nhẫvhppn xong, anh đfsbyưargea côtqdhvbqx Tiểjqrou Bảargeo đfsbyếabgmn khu vui chơgpdti.. Tiểjqrou Bảargeo thấuvtfy vậlpiry, cưargekvmji tíbibvt mắafwut ôtqdhm chầhwitm lấuvtfy ba.. Anh dẫvhppn hai ngưargekvmji họtqsd đfsbyi chơgpdti cầhwitu trưargemjdct, cưargenmeri ngựlpira, chơgpdti xíbibvch đfsbyu,..

Nửbrhga tiếabgmng sau, anh dẫvhppn côtqdh đfsbyếabgmn mộchput nơgpdti, nơgpdti nàvbqxy chứafwua rấuvtft nhiềlazyu kỉlndg niệgyikm củwmqsa anh vớxxezi côtqdhuvtfy.. Khôtqdhng khíbibvgpdti đfsbyâvbaay rấuvtft trong làvbqxnh, mákufbt mẻlilm, ởmjdc đfsbyâvbaay cólazy cảarge nhữmjzing bôtqdhng hoa thơgpdtm, nhữmjzing đfsbyasbjng cỏzyoc xanh ngákufbt.. Côtqdh bấuvtft ngờkvmj hỏzyoci anh

- Anh dẫvhppn tôtqdhi đfsbyếabgmn nơgpdti nàvbqxy làvbqxm gìogbp vậlpiry?

Anh bưargexxezc tớxxezi gầhwitn côtqdh, nhìogbpn mọtqsdi thứafwu xung quanh

- Nơgpdti đfsbyâvbaay vẫvhppn khôtqdhng thay đfsbykafoi.. Trưargexxezc đfsbyâvbaay, nơgpdti đfsbyâvbaay rấuvtft khôtqdh cằmyhhn, sơgpdtkufbc.. Sau đfsbyólazy, tôtqdhi vàvbqx...

Anh dừazilng lạoueci khôtqdhng nólazyi nữmjzia...Làvbqxm côtqdhvbaavbaa muốbubwn hỏzyoci anh.. Nhưargeng côtqdh lạoueci sợmjdc anh tứafwuc giậlpirn mắafwung côtqdhgpdtn côtqdh im lặjmapng... Anh lấuvtfy trong túcxwzi ákufbo ra mộchput chiếabgmc hộchpup màvbqxu đfsbyzyoc, đfsbyưargea ra trưargexxezc mắafwut côtqdh.. Côtqdh vui vẻlilm đfsbyưargea tay cho anh.. Sau khi trao nhẫvhppn xong, anh liếabgmc nhìogbpn chiếabgmc nhẫvhppn bêgpdtn cạouecnh tay côtqdh

- Côtqdhlazy vịegebtqdhn thêgpdt rồasbji..

Bịegeb anh phákufbt hiệgyikn, côtqdh cốbubw lảargeng trákufbnh câvbaau hỏzyoci củwmqsa anh

- Àqiwe.. Chiếabgmc nhẫvhppn nàvbqxy mẹlilm mua tặjmapng tôtqdhi..

tqdh nhìogbpn mọtqsdi thứafwugpdti đfsbyâvbaay, trôtqdhng nólazy rấuvtft quen thuộchpuc vớxxezi côtqdh, hìogbpnh nhưargetqdh đfsbyãkvmj đfsbyếabgmn đfsbyâvbaay rồasbji, nhưargeng côtqdh khôtqdhng nhớxxez ra..đfsbyhwitu côtqdh đfsbyau nhứafwuc, chólazyng mặjmapt, côtqdh đfsbyafwung khôtqdhng vữmjzing, ngãkvmj xuốbubwng

A..a..a

Anh thấuvtfy vậlpiry, ôtqdhm eo đfsbynmertqdh dậlpiry, côtqdh nhìogbpn anh lạoueci nhớxxez đfsbyếabgmn cákufbi gìogbp đfsbyólazy

- A Ly, em xem nơgpdti nàvbqxy, em cólazy thíbibvch khôtqdhng.. Anh tựlpir tay trồasbjng nhữmjzing bôtqdhng hoa em thíbibvch nhấuvtft.. Em xem chúcxwzng cólazy đfsbylilmp khôtqdhng?

- A Ly, em đfsbyasbjng ýucsp lấuvtfy anh nha..

- Sợmjdci dâvbaay chuyềlazyn nàvbqxy ai tặjmapng cho em vậlpiry..

- Mẹlilm..mẹlilm.. Mẹlilm đfsbyazilng đfsbyi...mẹlilm...

- Anh làvbqx ai? Sao lạoueci xuấuvtft hiệgyikn trong kíbibvafwuc tôtqdhi?...

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.