Cô Vợ Ngốc

Chương 4 : Em Đi Đâu Rồi (4)

    trước sau   
Anh lấxfoyy trong cặozpjp xáoctnch ra mộhgmdt bảqcesn hợiehap đnlqxydijng đnlqxưrpcwa cho côhupv

- Đfrmxâgvnly làiiyu bảqcesn hợiehap đnlqxydijng hôhupvn nhâgvnln, thờtydwi hạggltn mộhgmdt năggltm. Côhupv xem córpcwkvua khôhupvng hàiiyui lòzbhcng thìkvuarpcwi tôhupvi, tôhupvi sẽndqq sửgglta lạgglti..

hupv cầkvuam lấxfoyy bảqcesn hợiehap đnlqxydijng anh đnlqxưrpcwa cho côhupv, lầkvuan lưrpcwiehat dởszly từiehang trang

- Thứcrma nhấxfoyt: sau khi li hôhupvn bêrhmcn A sẽndqq bồydiji thưrpcwtydwng 5 tỷrpcb cho bêrhmcn B xem nhưrpcw quàiiyu li hôhupvn

- Thứcrma hai: mọrpcbi chi phíaxcj hằxoulng ngàiiyuy, bêrhmcn A sẽndqq chi trảqces, bêrhmcn B chỉcrma cầkvuan chăggltm sórpcwc tốubnbt cho Tiểptgku Bảqceso..

- Thứcrma ba: bêrhmcn A, bêrhmcn B đnlqxưrpcwiehac sựoflx tựoflx do, khôhupvng ràiiyung buộhgmdc cuộhgmdc sốubnbng củrhmca nhau...
- Thưrpcwrpcw: bêrhmcn B giúiiyup bêrhmcn A đnlqxubnbi phórpcw mẹxtfurhmcn. Mỗvovni tháoctnng bêrhmcn A sẽndqq chuyểptgkn khoảqcesn tiềhgmdn cho bêrhmcn B...

..............

Sau khi đnlqxrpcbc xong, côhupviiyui lòzbhcng vớymrui đnlqxiềhgmdu kiệtebhn anh đnlqxưrpcwa ra.. Vui vẻkvua lấxfoyy câgvnly búiiyut trêrhmcn bàiiyun kíaxcjrhmcn mìkvuanh lêrhmcn bảqcesn hợiehap đnlqxydijng

Anh ngạggltc nhiêrhmcn nhìkvuan côhupv

- Côhupv nghĩtydwtydw chưrpcwa màiiyu đnlqxãkvuaaxcjrhmcn rồydiji..

hupv gậhahot đnlqxkvuau đnlqxưrpcwa bảqcesn hợiehap đnlqxydijng cho anh

- Tôhupvi nghĩtydwtydw rồydiji.. Tôhupvi chỉcrma cầkvuan chăggltm sórpcwc Tiểptgku Bảqceso, đnlqxubnbi phórpcw tốubnbt vớymrui mẹxtfu anh, còzbhcn lạgglti anh lo hếjhult.. Tôhupvi chỉcrmaszly nhàiiyu chơrpcbi thôhupvi màiiyuqobyng córpcwrpcwơrpcbng.. Đfrmxiềhgmdu kiệtebhn tốubnbt nhưrpcw vậhahoy, tôhupvi ngu gìkvua khôhupvng kíaxcj...

........

hupv mỉcrmam cưrpcwtydwi giậhahot nhẹxtfu tay áoctno anh

- Đfrmxcrmang đnlqxơrpcb ra đnlqxórpcwiiyum gìkvua? Anh tíaxcjnh khôhupvng đnlqxi làiiyum àiiyu..

Anh giậhahot mìkvuanh, chăggltm chăggltm nhìkvuan chiếjhulc nhẫdyrpn trêrhmcn tay côhupv

- Hôhupvm nay tôhupvi đnlqxưrpcwiehac nghỉcrma.. Tôhupvi sẽndqq dẫdyrpn côhupv đnlqxếjhuln mộhgmdt nơrpcbi

- Anh tíaxcjnh đnlqxưrpcwa tôhupvi đnlqxi đnlqxâgvnlu?
Anh lạggltnh nhạggltt trảqces lờtydwi qua loa

- Côhupvrhmcn thay đnlqxydij đnlqxi... Tôhupvi ởszlyrpcwymrui nhàiiyu đnlqxiehai côhupv..

Tiểptgku Bảqceso từieha trong phòzbhcng bưrpcwymruc ra, đnlqxôhupvi mắyddyt long lanh nhìkvuan côhupv, ra hiệtebhu " Cho Tiểptgku Bảqceso đnlqxi vớymrui"

- Vậhahoy córpcw cho Tiểptgku Bảqceso đnlqxi khôhupvng?

- Córpcw...

Tiểptgku Bảqceso vui mừiehang chạgglty lạgglti, nũqobyng nịycoiu ôhupvm lấxfoyy cổfrmx ba

- Con muốubnbn đnlqxi côhupvng viêrhmcn.. Ba vớymrui dìkvua đnlqxưrpcwa con đnlqxi đnlqxi...

Anh chau màiiyuy lạgglti

- Từieha giờtydw trởszly đnlqxi, con sẽndqq gọrpcbi dìkvua Ly làiiyu mẹxtfu

..........

Anh cho ngưrpcwtydwi dừiehang xe tạgglti cửgglta hàiiyung sang trọrpcbng.. Côhupv nhìkvuan anh, ngâgvnly thơrpcb hỏvsgei

- Anh tíaxcjnh mua dâgvnly chuyềhgmdn, vòzbhcng bạggltc gìkvua đnlqxórpcw cho mẹxtfu anh àiiyu..

Anh vẫdyrpn lạggltnh nhạggltt trảqces lờtydwi côhupv
- Tôhupvi mua nhẫdyrpn cho em..

hupv ngâgvnly ngưrpcwtydwi, vộhgmdi đnlqxưrpcwa tay từieha chốubnbi anh

- Khôhupvng cầkvuan phảqcesi vậhahoy đnlqxâgvnlu.. Tôhupvi vớymrui anh chỉcrmaiiyu vợieha chồydijng trêrhmcn hợiehap đnlqxydijng hôhupvn nhâgvnln thôhupvi.. Anh khôhupvng cầkvuan phảqcesi cầkvuau kìkvua nhưrpcw thếjhul....

Anh thìkvua thầkvuam bêrhmcn tai, trêrhmcu ghẹxtfuo côhupv

- Đfrmxãkvua diễxzkhn phảqcesi diễxzkhn cho thậhahot chứcrma .. Lỡaxcj mẹxtfuhupvi pháoctnt hiệtebhn ra, em nórpcwi xem bảqcesn hợiehap đnlqxydijng đnlqxórpcw em bồydiji thưrpcwtydwng nhưrpcw thếjhuliiyuo?

- Bồydiji thưrpcwtydwng??? Bồydiji thưrpcwtydwng gìkvuarpcb..

Anh thởszlyiiyui, tiếjhulp tụfrmxc ghẹxtfuo côhupv lầkvuan nữrhmca..

- Haizz.. Em chưrpcwa đnlqxrpcbc kĩtydw bảqcesn hợiehap đnlqxydijng àiiyu.. Đfrmxptgkhupvi nhắyddyc lạgglti cho em nhớymru vậhahoy.. "Nếjhulu bêrhmcn B khôhupvng nghe lờtydwi hay phốubnbi hợiehap vớymrui bêrhmcn A. Bêrhmcn B phảqcesi bồydiji thưrpcwtydwng bêrhmcn A mộhgmdt khoảqcesn tiềhgmdn rấxfoyt lớymrun 3 tỷrpcb..

hupv hoảqcesng hốubnbt la lêrhmcn

- Cáoctni gìkvua? 3 tỷrpcb.. Anh nórpcwi tôhupvi đnlqxi cưrpcwymrup ngâgvnln hàiiyung đnlqxi.. Tôhupvi làiiyum gìkvuarpcw sốubnb tiềhgmdn lớymrun nhưrpcw vậhahoy đnlqxptgk trảqces cho anh..

Anh cưrpcwtydwi thầkvuam trong lòzbhcng, sau đnlqxórpcw cao giọrpcbng hỏvsgei côhupv

- Vậhahoy bâgvnly giờtydw em córpcw đnlqxi cùnlqxng tôhupvi vàiiyuo đnlqxórpcw khôhupvng?

hupv ngồydiji trêrhmcn xe, trong lòzbhcng córpcw chúiiyut bấxfoyt an, đnlqxcrmang ngồydiji khôhupvng yêrhmcn.. Linh cảqcesm cho côhupv thấxfoyy, hôhupvm nay làiiyu ngàiiyuy tồydiji tệtebh sắyddyp xảqcesy ra vớymrui côhupv.. Anh ởszlyrhmcn ngoàiiyui cửgglta, cứcrma hốubnbi thúiiyuc côhupv.. Vộhgmdi quáoctn, côhupv chưrpcwa nghĩtydw đnlqxưrpcwiehac gìkvua thìkvua anh đnlqxãkvuayrvco côhupv ra xe..
hupv tiếjhulp tâgvnln từieha trong sảqcesnh đnlqxi ra, mỉcrmam cưrpcwtydwi, cúiiyui đnlqxkvuau chàiiyuo hai ngưrpcwtydwi..

- Xin chàiiyuo ôhupvng chủrhmc, tôhupvi córpcw thểptgk giúiiyup gìkvua cho anh. Xin anh cứcrmarpcwi ra ạgglt...

- Côhupv giúiiyup tôhupvi chọrpcbn nhẫdyrpn cưrpcwymrui cho vợiehahupvi..

hupv tiếjhulp tâgvnln ngạggltc nhiêrhmcn, tráoctnch mắyddyng anh

- Vợieha?? Anh córpcw vợieha rồydiji màiiyu chảqcesrpcwi cho chúiiyung tôhupvi biếjhult gìkvua hếjhult... Anh xem chúiiyung tôhupvi làiiyukvua?

hupv tiếjhulp tâgvnln bưrpcwymruc gầkvuan phíaxcja côhupv, vui vẻkvua nắyddym bàiiyun tay côhupv

- Bàiiyu chủrhmc xinh thậhahot đnlqxxfoyy.. Nhìkvuan nưrpcwymruc da côhupvxfoyy màiiyu xem, rấxfoyt trắyddyng trẻkvuao, khuôhupvn mặozpjt lạgglti rấxfoyt sắyddyc xảqceso nữrhmca... Nórpcwi cho côhupv biếjhult, ôhupvng chủrhmchupvi rấxfoyt đnlqxxtfup trai, đnlqxubnbi xửgglt vớymrui mọrpcbi ngưrpcwtydwi rấxfoyt tốubnbt, côhupvrpcw phúiiyuc lắyddym mớymrui lấxfoyy đnlqxưrpcwiehac ôhupvng chồydijng tốubnbt đnlqxórpcw nha.. Màiiyuhupvi côhupvng nhậhahon, nhìkvuan hai ngưrpcwtydwi đnlqxxtfup đnlqxôhupvi ghêrhmc, trôhupvng giốubnbng hai vợieha chồydijng uyêrhmcn ưrpcwơrpcbng mớymrui cưrpcwymrui vậhahoy...

.........

.......

Anh cho côhupv hếjhult bấxfoyt ngờtydwiiyuy đnlqxếjhuln bấxfoyt ngờtydw kháoctnc, côhupv khôhupvng thểptgk tin vàiiyuo mắyddyt mìkvuanh..Ngưrpcwtydwi nhưrpcw anh lạgglti làiiyu ôhupvng chủrhmc củrhmca mộhgmdt cửgglta hàiiyung sang trọrpcbng, to lớymrun đnlqxếjhuln nhưrpcw vậhahoy.. Cửgglta hàiiyung nàiiyuy rấxfoyt nổfrmxi tiếjhulng vớymrui cáoctnc mórpcwn đnlqxydij trang sứcrmac củrhmca chịycoi em phụfrmx nữrhmc.. Côhupvrpcb ưrpcwymruc đnlqxưrpcwiehac mộhgmdt lầkvuan đnlqxozpjt châgvnln vàiiyuo cáoctni nơrpcbi nhưrpcw thếjhuliiyuy... Nhưrpcwng vìkvua gia cảqcesnh nhàiiyukvuanh nêrhmcn mãkvuai đnlqxếjhuln giờtydwhupv vẫdyrpn chưrpcwa đnlqxưrpcwiehac bưrpcwymruc châgvnln vàiiyuo đnlqxâgvnly.. Côhupv đnlqxi dạgglto xung quanh, vôhupvkvuanh nhìkvuan thấxfoyy cặozpjp nhẫdyrpn côhupv dừiehang châgvnln lạgglti xem

hupv nhâgvnln viêrhmcn đnlqxi tớymrui cúiiyui đnlqxkvuau chàiiyuo côhupv..

- Bàiiyu chủrhmc....mắyddyt côhupv rấxfoyt córpcw thẫdyrpm mĩtydw.. Chiếjhulc nhẫdyrpn nàiiyuy làiiyuiiyung mớymrui nhấxfoyt củrhmca cửgglta hàiiyung nàiiyuy ạgglt.. Chiếjhulc nhẫdyrpn tưrpcwiehang trưrpcwng cho tìkvuanh yêrhmcu vĩtydwnh cửggltu củrhmca hai ngưrpcwtydwi, dùnlqxrpcw xa cáoctnch đnlqxếjhuln đnlqxâgvnlu, họrpcb vẫdyrpn tìkvuam đnlqxưrpcwiehac nhau.. Đfrmxâgvnly làiiyu ýxtfu nghĩtydwa củrhmca chiếjhulc nhẫdyrpn nàiiyuy.. Côhupv xem da côhupv trắyddyng nhưrpcw vậhahoy, đnlqxeo chiếjhulc nhẫdyrpn nàiiyuy lêrhmcn tay, khôhupvng chỉcrmahupvrhmcn làiiyun da trắyddyng sáoctnng củrhmca côhupviiyuzbhcn tôhupvrhmcn vẻkvua đnlqxxtfup bêrhmcn ngoàiiyui nữrhmca.. Hai ngưrpcwtydwi đnlqxeo nhẫdyrpn cặozpjp nàiiyuy chắyddyc chắyddyn sẽndqq hạggltnh phúiiyuc trọrpcbn đnlqxtydwi...

Hụfrmx hụfrmx hụfrmx...
hupv nghe câgvnlu " tìkvuanh yêrhmcu vĩtydwnh cửggltu" " hạggltnh phúiiyuc trọrpcbn đnlqxtydwi" màiiyu sặozpjc sụfrmxa.. Trong lòzbhcng thầkvuam chửgglti cáoctni têrhmcn Thẩyddym Hàiiyun Vũqoby kia " nếjhulu khôhupvng phảqcesi vìkvuaoctni hợiehap đnlqxydijng hôhupvn nhâgvnln gìkvua đnlqxórpcw, còzbhcn lâgvnlu côhupv mớymrui đnlqxi mua nhẫdyrpn cùnlqxng anh"

Thấxfoyy côhupv trừiehang mắyddyt mìkvuanh, anh đnlqxi tớymrui khoáoctnc vai côhupv, mỉcrmam cưrpcwtydwi nórpcwi vớymrui nhâgvnln viêrhmcn mìkvuanh.

- Vậhahoy lấxfoyy cho tôhupvi cặozpjp nhẫdyrpn nàiiyuy đnlqxi..

hupv tứcrmac giậhahon kéyrvco anh sang mộhgmdt bêrhmcn

- Anh bịycoi đnlqxrhmcn àiiyu.. Cặozpjp nhẫdyrpn đnlqxórpcw đnlqxyddyt lắyddym, anh mua cáoctni tầkvuam thưrpcwtydwng cho tôhupvi đnlqxeo làiiyu đnlqxưrpcwiehac rồydiji. Anh khôhupvng cầkvuan phảqcesi phíaxcj nhiềhgmdu tiềhgmdn vàiiyuo cáoctni đnlqxórpcw đnlqxâgvnlu..

- Côhupvrhmcn tâgvnlm, đnlqxâgvnly làiiyu cửgglta hàiiyung củrhmca tôhupvi. Côhupv thíaxcjch cáoctni nàiiyuo thìkvua lấxfoyy, tôhupvi tặozpjng hếjhult cho côhupv..

.............

hupv nhâgvnln viêrhmcn ngậhahop ngừiehang thấxfoyp giọrpcbng đnlqxi tớymrui hỏvsgei anh

- Ôqnyyng chủrhmc... Ôqnyyng muốubnbn đnlqxeo nhẫdyrpn cho bàiiyu chủrhmcszly đnlqxâgvnly hay sao ạgglt..

- Côhupv đnlqxưrpcwa hộhgmdp nhẫdyrpn đnlqxórpcw cho tôhupvi.. Chuyệtebhn còzbhcn lạgglti tựoflxhupvi giảqcesi quyếjhult..

.............

Sau khi mua nhẫdyrpn xong, anh đnlqxưrpcwa côhupviiyu Tiểptgku Bảqceso đnlqxếjhuln khu vui chơrpcbi.. Tiểptgku Bảqceso thấxfoyy vậhahoy, cưrpcwtydwi tíaxcjt mắyddyt ôhupvm chầkvuam lấxfoyy ba.. Anh dẫdyrpn hai ngưrpcwtydwi họrpcb đnlqxi chơrpcbi cầkvuau trưrpcwiehat, cưrpcwaxcji ngựoflxa, chơrpcbi xíaxcjch đnlqxu,..

Nửgglta tiếjhulng sau, anh dẫdyrpn côhupv đnlqxếjhuln mộhgmdt nơrpcbi, nơrpcbi nàiiyuy chứcrmaa rấxfoyt nhiềhgmdu kỉcrma niệtebhm củrhmca anh vớymrui côhupvxfoyy.. Khôhupvng khíaxcjrpcbi đnlqxâgvnly rấxfoyt trong làiiyunh, máoctnt mẻkvua, ởszly đnlqxâgvnly córpcw cảqces nhữrhmcng bôhupvng hoa thơrpcbm, nhữrhmcng đnlqxydijng cỏvsge xanh ngáoctnt.. Côhupv bấxfoyt ngờtydw hỏvsgei anh

- Anh dẫdyrpn tôhupvi đnlqxếjhuln nơrpcbi nàiiyuy làiiyum gìkvua vậhahoy?

Anh bưrpcwymruc tớymrui gầkvuan côhupv, nhìkvuan mọrpcbi thứcrma xung quanh

- Nơrpcbi đnlqxâgvnly vẫdyrpn khôhupvng thay đnlqxfrmxi.. Trưrpcwymruc đnlqxâgvnly, nơrpcbi đnlqxâgvnly rấxfoyt khôhupv cằxouln, sơrpcboctnc.. Sau đnlqxórpcw, tôhupvi vàiiyu...

Anh dừiehang lạgglti khôhupvng nórpcwi nữrhmca...Làiiyum côhupvzbhczbhc muốubnbn hỏvsgei anh.. Nhưrpcwng côhupv lạgglti sợieha anh tứcrmac giậhahon mắyddyng côhupvrhmcn côhupv im lặozpjng... Anh lấxfoyy trong túiiyui áoctno ra mộhgmdt chiếjhulc hộhgmdp màiiyuu đnlqxvsge, đnlqxưrpcwa ra trưrpcwymruc mắyddyt côhupv.. Côhupv vui vẻkvua đnlqxưrpcwa tay cho anh.. Sau khi trao nhẫdyrpn xong, anh liếjhulc nhìkvuan chiếjhulc nhẫdyrpn bêrhmcn cạggltnh tay côhupv

- Côhupvrpcw vịycoihupvn thêrhmc rồydiji..

Bịycoi anh pháoctnt hiệtebhn, côhupv cốubnb lảqcesng tráoctnnh câgvnlu hỏvsgei củrhmca anh

- Àstme.. Chiếjhulc nhẫdyrpn nàiiyuy mẹxtfu mua tặozpjng tôhupvi..

hupv nhìkvuan mọrpcbi thứcrmarpcbi đnlqxâgvnly, trôhupvng nórpcw rấxfoyt quen thuộhgmdc vớymrui côhupv, hìkvuanh nhưrpcwhupv đnlqxãkvua đnlqxếjhuln đnlqxâgvnly rồydiji, nhưrpcwng côhupv khôhupvng nhớymru ra..đnlqxkvuau côhupv đnlqxau nhứcrmac, chórpcwng mặozpjt, côhupv đnlqxcrmang khôhupvng vữrhmcng, ngãkvua xuốubnbng

A..a..a

Anh thấxfoyy vậhahoy, ôhupvm eo đnlqxaxcjhupv dậhahoy, côhupv nhìkvuan anh lạgglti nhớymru đnlqxếjhuln cáoctni gìkvua đnlqxórpcw

- A Ly, em xem nơrpcbi nàiiyuy, em córpcw thíaxcjch khôhupvng.. Anh tựoflx tay trồydijng nhữrhmcng bôhupvng hoa em thíaxcjch nhấxfoyt.. Em xem chúiiyung córpcw đnlqxxtfup khôhupvng?

- A Ly, em đnlqxydijng ýxtfu lấxfoyy anh nha..

- Sợiehai dâgvnly chuyềhgmdn nàiiyuy ai tặozpjng cho em vậhahoy..

- Mẹxtfu..mẹxtfu.. Mẹxtfu đnlqxiehang đnlqxi...mẹxtfu...

- Anh làiiyu ai? Sao lạgglti xuấxfoyt hiệtebhn trong kíaxcjcrmac tôhupvi?...

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.